ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

เรารวบรวมและนำเสนอข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ให้มีความทันสมัยหรือทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบต่อความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ ขณะเดียวกันเราไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบทั้งโดยตรงและทางอ้อมต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ที่เกิดจากการนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ ยกเว้นในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างจงใจหรือด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้เองและถือเป็นความเสี่ยงส่วนตัวของผู้ใช้เอง

สำหรับผู้ใช้งานหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ในสหรัฐอเมริกา อำนาจศาลในบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตการปฏิเสธการค้ำประกันความเสียหายต่างๆ ดังนั้น ข้อสงวนสิทธิ์บางประการที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ ในเขตอำนาจศาลเหล่านั้น เราปฏิเสธการค้ำประกันความเสียหายภายใต้ขอบเขตตามที่มีกฎหมายบังคับใช้อยู่

ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มุ่งให้มีผลผูกพันและมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น ขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทั้งด้านการเงิน ด้านการแพทย์หรือคำแนะนำอื่นๆ ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ผู้ใช้หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จึงไม่ควรปฏิบัติตามหรือใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยปราศจากการแสวงหาคำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน นอกจากนี้ เราไม่ใช่ผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์นี้ โดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหาเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือผลงานของเขาหรือพวกเขา เราไม่มีพันธะกรณีที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ผลิตขึ้นโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้

สิ่งที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของเราอาจประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ซึ่งพร้อมจะมีความเสี่ยงที่หลากหลายและความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่ได้บรรยายไว้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ ผลลัพธ์ของการศึกษาทางคลินิก อัตราความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ ความไม่แน่นอนในขั้นตอนต่างๆ ของการลงทุนและข้อจำกัดทางด้านการเงิน โดย W88 Claims ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในอันที่จะต้องปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์นี้ให้มีความทันสมัยหรือทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

สิทธิ์ของการใช้

W88 Claims และบริษัทในเครือ ถือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนทุกหน้าของเว็บไซต์นี้ ข้อความและภาพประกอบทั้งหมดมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง คุณอาจจะเลือกข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราแล้วนำลงเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะเดียวกันคุณยังสามารถพิมพ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว แต่ห้ามผลิตซ้ำหรือส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปให้บุคคลที่สาม นอกจากนี้ยังห้ามคุณนำข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ผู้ใช้งานหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้

ความไม่มีข้อผูกพัน-กฎหมายที่ใช้

เนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ของเรามุ่งใช้สำหรับในดินแดนของสหภาพยุโรปเท่านั้น ขณะเดียวกันก็อาจเป็นไปได้ที่จะมีเนื้อหาบางส่วนที่ใช้สำหรับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือเพื่อส่งเสริมการจัดซื้อผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ การใช้บริการหรือการรักษาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าของเว็บไซต์นี้ที่มีข้อห้ามทางกฎหมาย ไม่ให้สามารถเผยแพร่หรือดำเนินการได้ในบางประเทศนอกสหภาพยุโรป โดยในประเทศต่างๆ นอกสหภาพยุโรปอาจมีข้อห้ามในการใช้เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ บริการและการรักษาต่างๆ นอกจากนี้คุณพึงตระหนักว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของเรา อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกประเทศเหมือนๆ กันเนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็มีกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป โดยเว็บไซต์ท้องถิ่นของเราในภูมิภาคต่างๆ อยู่ภายใต้กฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการใช้เว็บไซต์ท้องถิ่นของเรา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ เหล่านั้น

การอ้างความรับผิดชอบทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีความใดๆ ก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเว็บไซต์นี้หรือจากการใช้เว็บไซต์นี้ ขึ้นอยู่กับการตีความตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆ ของกฎหมายธุรกิจเอกชนระหว่างประเทศและอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการทำสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

Hyperlinks

เรายังให้บริการเชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนอกเหนือไปจากข้อมูลของเราเอง โดยเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์บุคคลที่สามอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราไม่สามารถค้ำประกันได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้นมีความแม่นยำหรือถูกต้อง ขณะเดียวกันก็เป็นแค่บริการเชื่อมโยงเท่านั้น การเชื่อมโยงไม่ได้หมายความถึงการเห็นชอบด้วย การสนับสนุนหรือการยืนยันความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่เราให้บริการเชื่อมโยง บุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นเจ้าของเนื้อหาต่างๆ เหล่านั้นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่เราให้บริการเชื่อมโยง เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้นที่เราให้บริการเชื่อมโยง และเช่นเดียวกับข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในหน้าสมุดผู้เข้าเยี่ยมชม การอภิปรายในรูปแบบต่างๆ และบัญชีรายชื่อจดหมายอิเลกทรอนิกส์บนหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ที่เราให้บริการเชื่อมโยง ก็ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา นอกจากนี้ เรายังไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยทางเทคนิคของทั้งการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ต่างๆ และหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราให้บริการเชื่อมโยง ดังนั้น เราจึงไม่ใช่ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เราให้บริการเชื่อมโยงและจากการเข้าไปใช้เว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นเอง

การติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม

  • ที่อยู่: 559 Thongprarong, Tambon Phraek Sriracha, Amphoe Sankhaburi, Chang Wat Chai Nat 17140, Thailand
  • สายด่วน: +66 653520876
  • เว็บไซต์: [email protected]
  • เว็บไซต์: https://w88.claims/